Obchodné podmienky spoločnosti ONGRID s.r.o. pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.ledlinear.sk

článok 1

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctom elektronického obchodu spoločnosti ONGRID, s.r.o. www.ledlinear.sk (ďalej len „eShop“) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

článok 2

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže pomocou eShopu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ, minimálna výška objednávky je vo výške €10 s DPH. Na optotechniku, neštandardný sortiment alebo produkty vyrábané na mieru sa môžu vzťahovať osobitné podmienky, o ktorých bude zákazník informovaný počas procesu objednávania alebo po zaslaní objednávky prostredníctvom eShopu.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v eShope. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho eShop vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému eShopu a spoločnosť ONGRID, s.r.o. (ďalej len „ ONGRID) ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v eShope. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane osobného kódu prideleného eShopom) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude objednávka zaregistrovaná v eShope, ktorý zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou ONGRID a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov ONGRID.

eShop umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

článok 3

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

ONGRID sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak spoločnosť ONGRID nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti ONGRID, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť ONGRID sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti ONGRID a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ONGRID sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar je iba na záväznú objednávku“ do 14 dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti ONGRID.

Spoločnosť ONGRID sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v eShope ako miesto doručenia. Za prepravné služby je k cene tovaru účtovaná suma €8 bez DPH, ak nie je špecifikované inak.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle spoločnosti ONGRID, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v sídle spoločnosti. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

článok 4

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (+421 2 2085 0455) alebo e-mailom (info@ledlinear.sk) v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota, spoločnosť ONGRID si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 5.

Storno objednávky zo strany ONGRID - spoločnosť ONGRID si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť ONGRID bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti ONGRID a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ONGRID sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

článok 5

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (Platí iba pri nákupe v eShope)

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese shop@ledlinear.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti ONGRID osobne na adrese spoločnosti ONGRID, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ONGRID, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Spoločnosť ONGRID sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

článok 6

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov ONGRID. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v sídle spoločnosti ONGRID, alebo v niektorom z autorizovaných servisov, ktorých zoznam mu bol doručený spolu s tovarom. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti ONGRID za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou ONGRID e-mailom na adrese info@ledlinear.sk, telefonicky (+421 2 2085 0455).

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť ONGRID nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti predávajúceho:

ONGRID, s.r.o.,

IČO: 46361847 DIČ: 2023341936 IČ DPH: SK2023341936

Spolo č nost Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.75848/B (ďalej len „Predávajúci")

A

kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.ledlinear.sk (ďalej len „ledlinear.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej, i písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim , či už na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, alebo v písomnej forme (ďalej len „Kúpna zmluva"). Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa primerane použijú i na úpravu vzťahov, ktorých predmetom je iné než majetkové plnenie, ako sú montážne a iné práce a pod. Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.ledlinear.sk.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji azásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

Kupujúcim sa rozumie najmä v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke ONGRID.sk, prípadne Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu nastránke www.ledlinear.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.ledlinear.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho sú evedené na stránke www.ledlinear.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.ledlinear.sk

čl. 2

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho,že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebovyplnil registračný formulár chybne.

Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho,že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná, minimálna výška objednávky je vo výške €10 s DPH.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený ve-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@ledlinear.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho,t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e. Okamih dodania tovaru(deň, hodina), ak sa Kupujúci písomne (emailom) dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

čl.3

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nedodáva alebo nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mutáto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

čl. 4

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (vtomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba vprípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie,ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak súinformácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Kupujúceho oodstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmia dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchlevybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktoráje v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Odstúpením Kupujúceho odKúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci jepovinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr vlehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú zatovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúcivynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený nanáklady Kupujúceho naspäť.

čl. 5

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.ledlinear.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.ledlinear.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.ledlinear.sk. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.ledlinear.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

čl. 6

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred. Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet ONGRID, s.r.o. alebo na dobierku. Noví veľkoobchodní partneri realizujú svoje nákupy za hotovosť alebo formou proformy. Po včasnom uhradení peňažných záväzkov počas skúšobnej doby (prvé dva odbery) je možné tovar začať odoberať na faktúru so splatnosťou 14 dní. So zákazníkmi s pravidelným odberom tovaru je možné dohodnúť osobitné obchodné podmienky.

V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z účtovanej sumy za každý deň oneskorenia. Okrem toho dodávateľ môže účtovať pokutu vo výške €20 za neuhradené záväzky nad 2 mesiace.

Tatra Banka a.s. číslo účtu EUR: 2941008898/1100 IBAN účtu EUR: SK5311000000002941008898 3942 SWIFT code: TATRSKBX 


Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

čl. 7

Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O status elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom. Tovar je dodávaný do prevádzky OnGRID s.r.o., Gaštanová 15A, 811 04, Bratislava, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu popoložkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

čl. 8

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, ktorá je zároveň aj dodacím listom (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.ledlinear.sk

čl. 9

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

čl.10

Rozhodcovská doložka

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou rozhodne v rozhodcovskom konaní podľa zákona 244/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov trojčlenný senát rozhodcovského súdu v zložení, ktoré určí Rozhodcovská komisia Slovenského kultúreneho inštitútu (IČO: 42147832) a obe strany súhlasia, že konanie sa bude riadiť rokovacím poriadkom prijatým týmto senátom.

čl.11

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRODUKTY VYHOTOVENÉ NA MIERU resp. UVEDENÉ V CENOVEJ PONUKE

Ceny sú uvedené bez 20% DPH. V cene svietidiel či cenovej ponuke, nie je započítaná montáž, inštalačné práce, materiál a ani príslušenstvo, ak nie je uvedené inak. Cenová ponuka obsahuje len pomernú časť skutočných nákladov, preto si vyhradzujeme právo na zlúčenie a simultánnu inštaláciu viacerých projektov. V cenovej ponuke nie je započtaná rezerva 10%, ktorá bude účtovaná iba pri výskyte nepredvídateľných situácií, alebo pri výrazne horších pracovných podmienkach a prístupe, než je udaný.

Cenová ponuka je platná 14 dní od dátumu vystavenia a uvedené ceny sú v EUR . Potvrdením cenovej ponuky odberateľ súhlasí s hore uvedenými obchodným podmienkami. Súhlasom s cenovou ponukou odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s umiestnenim reklamného loga ONGRID, s.r.o. na diele. Pri odstánení, prekrytí, alebo poškodení loga umiestneného na diele je zmluvná strana povinná uhradiť pokutu vo výške 10% z ceny predmetného diela.

ZÁLOHA: požadujeme 70 % z celkovej sumy objednávky vrátane DPH pre potvrdenie záväznej objednávky a naskladnenia tovaru, príp. vyhradenie inštalačných termínov. Ostávajúca časť bude uhradená objednávateľom najneskôr pri preberaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

Pri platbe 100 % vopred a poskytnutí výsledných realizačných fotografií na marketingové účely ONGRID s.r.o. kredit na ďalší nákup vo výške 3% z celkovej fakturovanej sumy (platné po nafotení projektu naším fotografom).

TERMÍN DODÁVKY: 2 - 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry (resp. iný dohodnutý termín).

SPLATNOSŤ: pri prevzatí tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zostáva výlučným vlastníkom tovaru až do jeho úplného zaplatenia odberateľom (vrátane DPH). Potvrdením záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar odobrať a zaplatiť v plnom rozsahu. Záväznú objednávku nie je možné zrušiť ani meniť položky objednávky. Splnením termínu dodávky sa považuje dodanie tovaru včas, resp. zaslanie výzvy k prevzatiu tovaru. V prípade, ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, má predávajúci voči kupujúcemu právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny.

ZÁRUKA: Zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Predávajúci neručí za vady a mechanické poškodenia na predmete dodávky spôsobené neodbornou manipuláciou, montážou a prevádzkou. Záruka na svietidlá je 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia od predávajúceho, pokiaľ nedôjde k neodbornej manipulácii s nimi. Záruka na svetelné zdroje sa rozumie 24 mesiacov, pokiaľ stredná životnosť svetelného zdroja uvádzaná výrobcom nie je kratšia.

Kupujúci je povinný po dodaní tovaru vykonať jeho kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu a reklamovať zjavné vady na kvalite a množstve dodávky ihneď pri preberaní tovaru od predávajúceho. Kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho výmenu alebo vrátenie tovaru, alebo jeho časti z iného dôvodu ako v zmysle oprávneného nároku na výmenu v rámci uznanej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na www.ledlinear.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.ledlinear.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.ledlinear.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.ledlinear.sk. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú doplatnosti dňom ich zverejnenia na www.ledlinear.sk. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.


QR kód

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0